​2015 สร้างผู้นำกลุ่มเซลล์ 50 คน

พระเยซูคริสต์ คือผู้ใด Who is Jesus


เมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้วผู้พยากรณ์ในอิสราเอลต่างทำนายว่าหญิงสาวพรหมจารีคนหนึ่งจะให้กำเนิดทารก และทารกนี้จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแก่คนอิสราเอลและมวลมนุษยชาติให้พ้นจากบาป

ชื่อของพระองค์คือ ที่ปรึกษามหัศจรรย์, พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ, พระบิดาผู้ทรงดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ และ กษัตริย์แห่งสันติภาพ


เมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว คำพยากรณ์เหล่านี้ได้ปรากฏเป็นจริง พระเยซูทรงถือกำเนิดจากหญิงพรหมจารี ชื่อ มารีย์ พระเยซูผู้ซึ่งทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และสถิตอยู่กับมนุษย์ พระองค์เป็นเหมือนเราทุกอย่าง แต่ไม่ทรงมีบาปเลย

พระเยซูเริ่มออกสั่งสอนประชาชน เมื่อพระองค์มีอายุ 30 ปี พระองค์ทรงเลือกสาวก 12 คนเพื่อติดตามพระองค์ และเพื่อที่จะส่งพวกเขาออกไปสั่งสอนประชาชนต่อไป

พระเยซูทรงอ่อนสุภาพและมีใจเมตตาพระองค์
ไม่เคยปฏิเสธคนที่เข้ามาหาพระองค์เลย
พระองค์ไม่ทรงดูถูก
แม้แต่คนบาปและเด็กเล็กๆ พระองค์ทรงรักพวกเขา
และพบปะพูดคุยกับพวกเขาและ....พวกเรา

มัทธิว 11:28-29 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข
จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา
เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม
และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก

มีสหายเลิศคือพระเยซู...

พระเยซูได้เสด็จมาเพื่อนำความสว่างมาถึงผู้คนที่ติดอยู่ในอบายมุข และความชั่วร้ายต่างๆ ที่ครอบงำในชีวิต พระองค์เสด็จมาเพื่อจะปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระจากความชั่วร้าย พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ต่างๆ หยุดพายุ รักษาคนตาบอด รักษาคนหูหนวก ชุบคนตายให้ฟื้น ฯ

พระเยซูทรงพระเมตตา พระองค์มักจะหาเวลาพบปะกับคนยากจน คนขัดสน คนเจ็บป่วย และคนที่ต้องการรู้จักกับพระองค์ พระองค์ทรงทราบถึงความต้องการของพวกเขา พระองค์ทรงรักพวกเขา พระองค์มีีฤทธิ์อำนาจในการรักษาคนป่วยให้หาย และปรารถนาจะเข้ามาช่วยกู้ และเติมเต็มชีวิตของพวกเรา

พระเยซูได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นกษัตริย์ อย่างไรก็ตามมีคำทำนายที่ว่า องค์จอมกษัตริย์จะต้อง
ถูกฆ่าเพื่อเป็นค่าไถ่พวกเขา ให้พ้นจากความผิดบาป พระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพื่อสร้างอาณาจักรในฝ่ายโลก แต่มาเพื่อสร้างแผ่นดินของพระเจ้าในหัวใจของมวลมนุษย์ ผู้ที่พระองค์ทรงรัก

วิวรณ์ 1:5 พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ และทรงเป็นผู้แรกที่
ได้ฟื้นจากความตาย และผู้ทรงครอบครองกษัตริย์ทั้งปวงในโลก แด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงปลดเปลื้องบาปของเรา ด้วยพระโลหิตของพระองค์

พระเยซูได้ทรงทำนายถึงเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงกำลังรับประทานอาหารมื้อ
สุดท้ายของพระองค์กับสาวก ในคืนนั้นเอง พระองค์ถูกสาวกคนหนึ่งหักหลังและทรงยอมถูกจับกุม

พระเยซูได้ถูกส่งตัวไปให้ทหารโรมัน พวกทหารได้เยาะเย้ยเหยียดหยามพระองค์ พระเยซูเปรียบเสมือน ลูกแกะที่กำลังถูกนำเอาไปฆ่า พระองค์ทรงทราบน้ำพระทัยของพระบิดาว่า การสละชีวิตของพระองค์เท่านั้น ที่จะทำให้แผนการไถ่บาปของมวลมนุษยชาติสำเร็จลงได้

พระองค์ยอมถูกทรยศหักหลัง ถูกทุบตีเฆี่ยนตีอย่างทารุณ ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ถูกตบหน้า ถูกถ่มน้ำลายรด ถูกตอกตรึงมือและเท้าบนกางเขน และหลั่งโลหิตจนสิ้น พระชนม์ เพื่อชดใช้ความผิดบาปที่มนุษย์ทุกคนได้กระทำ และวิญญาณของพระองค์ได้ไปชดใช้บาปเวรกรรมแทนมนุษย์ ทุกคนในนรกจนหมดสิ้น

ยอห์น 14:6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา

ทรงถูกทรยศหักหลังเพื่อเรา

ในวันที่ 3 พระเยซูได้เอาชนะพญามาร หลุดพ้นจากนรก ฟื้นขึ้นจากความตาย เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และประกาศ อิสรภาพให้แก่มนุษย์ทุกคน ดังนั้นใครก็ตามที่เชื่อและกล่าวยอมรับว่า พระเยซูเป็นพระเจ้า และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา ผู้นั้นจะได้รับการอภัยบาป และหลุดพ้นจากบาปเวรกรรม ได้เป็นบุตรของพระเจ้า และได้รับสิทธิ์ไปสวรรค์

พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้พบกับสันติสุขที่แท้จริงได้
1. พระเจ้าทรงรักท่าน และปรารถนาให้ท่านรู้จักกับพระองค์เป็นการส่วนตัว
2. มนุษย์ทุึกคนเป็นคนบาป และถูกตัดขาดจากพระเจ้า จึงไม่สามารถรู้จักกับพระองค์เป็นส่วนตัว หรือพบกับ ความรักของพระองค์ได้
3. พระเยซูเป็นทางเดียวเท่านั้น ซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อชำระล้างความผิดบาปของมนุษย์ โดยพระองค์ ท่านจะสามารถรู้และพบกับความรักของพระเจ้าได้

ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์
เพื่อมารับโทษแทนความผิดบาปของข้าพเจ้าจนหมดสิ้น ที่กางเขน
และยอมชดใช้เคราะห์กรรมเวรกรรมแทนข้าพเจ้าในนรกจนหมดสิ้น
ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเยซูได้ฟื้นขึ้น จากความตายและขึ้นไปบนสวรรค์
ได้ประกาศว่าข้าพเจ้าได้รอดจากบาป และเคราะห์กรรมเวรกรรมทั้งหมดแล้ว
ข้าพเจ้าขอกล่าวยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าตลอดไป บัดนี้ด้วยความเชื่อ ข้าพเจ้าได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว
ขอบคุณพระเจ้า ในพระนามพระเยซูคริสต์ เอเมน

1. พระเยซูได้เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่านแล้ว
2. พระองค์ได้ยกโทษความผิดบาป ให้ท่านแล้ว
3. ท่านได้เป็นบุตรของพระเจ้า
4. ท่านได้รับชีวิตนิรันดร์แล้ว
5. ท่านจะเริ่มเผชิญชีวิตที่ตื่นเต้น และมีความหมายตามที่พระเจ้ามีแผนการณ์ไว้สำหรับท่าน

เริ่มต้นพัฒนาความเชื่อและความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ง่ายๆ ดังนี้ค่ะ
1. พูดคุย กับพระเจ้าทุกวัน คริสเตียนเราเรียกว่า "การอธิษฐาน"

2. อ่าน ถ้อยคำของพระเจ้า คือ อ่านพระคัมภีร์ทุกๆ วัน
3. เชื่อฟัง พระเจ้าตามที่พระคัมภีร์เขียนบอกเตือนไว้
4. ไว้วางใจ พระเจ้าในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่าน

สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องพระเยซูเพิ่มเติม และต้องการพระคัมภีร์ฟรี!! ติดต่อเราได้ที่นี่

Contact Us ติดต่อเรา

แผนที่คริสตจักร

Address:  คริสตจักรธำรงชีวิต
                         537/1 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก
                          อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Telephone:   056-313096
Moblie:  081-6127597
Pastor   083-1896557
E-mail:  sujinun_pu@hotmail.com

พูดคุยกับเราทาง FaceBook ได้ที่นี่ fb